I. Dalības noteikumi 

Šis pasākums nekādā veidā nav saistīts ar Instagram, un to nekādā veidā neatbalsta un nepārrauga Facebook un Instagram. Jūsu sniegtās informācijas saņēmējs ir Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Diseldorfa (turpmāk “Henkel”), nevis Facebook vai Instagram. Visi jautājumi, komentāri un sūdzības ir jāadresē Henkel, nevis Facebook vai Instagram. 

Ja jūs piedalāties Instagram konkursā, Facebook vai Instagram var ievākt jūsu personas datus tieši no jums (piemēram, IP adresi un sīkdatņu ID) un izmantot saskaņā ar Facebook vai Instagram noteikumiem. Tas var notikt arī ASV. Mēs neatbildam par personas datu ievākšanu un izmantošanu, kas var ietvert arī sīkdatņu izvietošanu. Plašāku informāciju par precīzu datu apstrādi, uzglabāšanas ilgumu un apstrādes nolūkiem Instagram vietnē [https://help.instagram.com/519522125107875] un Facebook datu aizsardzības noteikumiem iespējams lejupielādēt šeit [https://www.facebook.com/full_data_use_policy]. 

 

1. Konkursa gaita un norise 

Konkursu rīko Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589, Diseldorfa (turpmāk “Henkel”). 

 • Tiešsaistes konkurss norisināsies no 01.05.2021. līdz 31.07.2021. plkst. 23:59. 
 • Lai piedalītos tiešsaistes konkursā, dalībniekiem ir jāiesniedz attēls vai video, kurā redzams izskats, kas izveidots, izmantojot jauno Blonde Expert krāsu sortimentu. 
 • Dalībniekiem jāizmanto tēmturi #BlondeExpert un #indola vai #BlondExpert un #indola.  
 • Konkurss norisinās Instagram platformā, izmantojot tēmturus #BlondeExpert un #indola vai #BlondExpert un #indola. 
 • Tiešsaistes konkursa balva uzvarētājam: 5x dalība ekskluzīvā virtuālajā sesijā ar Indola ekspertiem, koncentrējoties uz blondu matu izskatiem, tostarp praktiska sesija. 
 • Vietējā konkursa balva: Blonde Expert produktu komplekts. 
 • Uzvarētāju izraudzīsies #indolaselected komanda, kas pildīs žūrijas pienākumus starptautiskajā konkursā. Iespējams veidot arī vietēja mēroga žūriju.  
 • Uzvarētājs tiks informēts par uzvaru Instagram ziņojumā.  

 

2. Priekšnosacījumi dalībai konkursā 

Konkursā var piedalīties fiziskas personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu, piekritušas konkursa noteikumiem un Instagram platformā publicējušas attēlu vai video, kurā redzami konkursanta krāsoti mati, izmantojot tēmturus #BlondeExpert un #indola vai #BlondExpert un #indola, #indola_latvia un atzīmējot @indola profilu. 

Lai žūrija varētu redzēt dalībnieka Instagram konta attēlus, Instagram kontam ir jābūt publiskam. 

Lai piedalītos konkursā, visai iesniegtajai personas informācijai jābūt pareizai un patiesai. Dalībnieks var piedalīties konkursā tikai savā vārdā. Henkel un saistīto uzņēmumu darbinieki un viņu tuvinieki nedrīkst piedalīties konkursā. 

 

3. Klienta piekrišana / materiālu izmantošana 

Konkursa dalībniekam ir jāsaņem attēlos vai videoklipos redzamās personas atļauja to publicēšanai internetā (tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos) un iesniegšanai tiešsaistes konkursā.  

 

4. Konkrētu personu izslēgšana no konkursa 

Ja dalībnieks pārkāpj konkursa noteikumus, Henkel ir tiesības izslēgt konkrēto dalībnieku no konkursa.Tiks izslēgti arī tie dalībnieki, kas izmanto neatļautus paņēmienus un manipulācijas rezultātā izveido īpašas priekšrocības. Tādos gadījumos Henkel var arī pieprasīt balvas atdošanu. 

 

5. Priekšlaicīga konkursa izbeigšana 

Henkel ir tiesības pārtraukt vai izbeigt konkursu jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. Henkel izmantos šīs tiesības, ja radīsies tehniskas problēmas (piemēram, datorsistēmās konstatēts vīruss, noteikta manipulācija vai kļūda programmatūrā vai aparatūrā) vai juridiski apsvērumi, kuru dēļ nebūs iespējams nodrošināt atbilstīgu konkursa norisi.  

Ja konkurss tiek pārtraukts vai izbeigts kādas konkrētas personas rīcības dēļ, Henkel no šīs personas var pieprasīt kompensāciju par radītajiem zaudējumiem. 

 

6. Balva un balvas ieguvējs 

Uzvarētājs un balvas ieguvējs tiks informēts par uzvaru Instagram ziņojumā. Ja uzvarētājs neatbild uz ziņojumu četrpadsmit (14) dienu laikā pēc Henkel ziņojuma, balva tiek anulēta un Henkel var pēc saviem ieskatiem no konkursa dalībnieku vidus izvēlēties jaunu uzvarētāju. 

Balvas jāizņem laika periodā no 2021. gada augusta līdz 2022. gada augustam. Ja balva nav izņemta norādītajā laika periodā, vēlāk to vairs nav iespējams izņemt. Viens dalībnieks var saņemt tikai vienu balvu, kurai nav pieejama alternatīva naudas formā. Iegūto balvu nedrīkst nodot citiem. Henkel patur tiesības aizstāt balvu ar līdzvērtīgu, ja sākotnēji piedāvātā balva nav pieejama.  

 

7. Atbildība 

Henkel neuzņemas atbildību par konkursam pieteiktajiem materiāliem, kas pazuduši tehnisku iemeslu dēļ. Pierādījums par pieteikšanos dalībai konkursā nenozīmē automātisku saņemšanas apliecinājumu. 

Pēc balvas nodošanas Henkel tiek atbrīvots no jebkāda veida atbildības.  

Henkel neatbild par zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties balvas izmantošanas laikā. Henkel neuzņemas atbildību par trešās personas, kura nodrošina balvu, maksātnespēju un saistītajām sekām attiecībā uz konkursa norisi un balvas izsniegšanu. Visas sūdzības jāadresē trešajai personai, kura nodrošina balvu. 

Atbildību par mantiskiem un juridiskiem trūkumiem Henkel uzņemas tikai tad, ja konstatēts nolaidības vai ļaunprātīga nodoma fakts.  

Henkel neatbild par zaudējumiem, ko radījušas kļūdas, kavējumi vai pārtraukumi pārsūtīšanā, par kļūmēm saistībā ar tehnisko nodrošinājumu un pakalpojumiem, nepareizu saturu, datu zudumu vai izdzēšanu, vīrusiem vai jebko citu, kas saistīts ar dalību konkursā.  

Atbildības ierobežojumi zaudē spēku, ja zaudējumus ir radījis Henkel (tā struktūras, darbinieki vai apakšuzņēmēji) ļaunprātīga nodoma vai nolaidības rezultātā vai ja zaudējumi ir saistīti ar līgumsaistībām. 

Personām, kurām saskaņā ar 4. punktu aizliegta dalība konkursā, nav nekāda veida atbildības. 

 

8. Citi noteikumi 

Lēmuma pārsūdzēšana nav iespējama. Dalības noteikumiem, kā arī visām juridiskajām saistībām starp Henkel un dalībniekiem piemēro tikai Vācijas Federatīvās Republikas tiesību aktus. Ja kāds no dalības noteikumiem un nosacījumiem tiek izņemts vai zaudē spēku, atlikušo nosacījumu spēkā esamība netiek ietekmēta. Henkel dalības noteikumus un nosacījumus var mainīt jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.  

II. Datu aizsardzības līgums dalībai konkursā 

Lai varētu saņemt balvu, uzvarētājam (balvu saņēmējiem) ir jānorāda šādi personas dati: vārds, e-pasta adrese un valsts.  

Reģistrācijai nav nepieciešamas īpašas tiesības.  

Lai varētu veikt nepieciešamās darbības balvas nodrošināšanai un konkursa norisei, Henkel ievāks un izmantos dalībnieku iesniegtos datus. 

Henkel nenodos dalībnieku datus trešajām personām, ja vien tas nebūs nepieciešams balvu izsniegšanai un konkursa norises nodrošināšanai.  

Dalībnieku personas datu apstrāde un izmantošana ir balstīta uz tiesību aktiem, kas pamato šādas darbības saistībā ar nepieciešamību nodrošināt konkursa norisi. 

Personas dati tiks izmantoti tikai tiešsaistes konkursa nolūkos tā norises laikā un balvas nodrošināšanai un tiks izdzēsti sešu (6) mēnešu laikā pēc tiešsaistes konkursa beigām. 

Dalībnieki jebkurā laikā var izmantot savas tiesības piekļūt saviem datiem. Ja ir izpildīti attiecīgie nosacījumi, dalībnieki var papildus izmantot šādas tiesības: 

 • tiesības uz datu labošanu; 
 • tiesības uz datu dzēšanu; 
 • tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu; 
 • tiesības iesniegt sūdzību kompetentajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē; 
 • tiesības uz datu pārnesamību.  

 

Dalībnieka tiesības iebilst pret datu apstrādi 
Ja datu apstrāde ir saistīta ar jūsu personas datu apstrādi un tiek veikta, pamatojoties uz likumīgām Henkel interesēm, jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi jebkurā laikā, pamatojot to ar jūsu specifisko situāciju. Henkel pārtrauks šādu datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad varēs pierādīt apstrādes nepieciešamību, kurai ir lielāks juridisks spēks nekā jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai datu apstrāde būs saistīta ar likumīgu prasību izvirzīšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu. 

Šādos gadījumos vai situācijās, kad dalībniekam ir citi jautājumi vai vēlmes saistībā ar saviem personas datiem, lūdzam sūtīt e-pastu vai vēstuli Henkel datu aizsardzības speciālistam Frank Liebich, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Diseldorfa, Vācija (e-pasts: Datenschutz@henkel.com).